CutNet
REGULAMIN WSPÓŁPRACY


§1 Warunki ogólne.

1. Internetowy System Obsługi Klienta CutNet, jest prowadzony przez firmę HILLART Hanna Kaleja (skrócona nazwa: HILLART) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 32/1a. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy HILLART a Klientem korzystającym z CutNet.

2. Zamówienia w CutNet mogą składać Klienci, którzy:
a) Posiadają dostęp do internetu, poddali się procedurze rejestracyjnej oraz otrzymali swoje indywidualne LOGIN oraz HASŁO dostępu.
b) Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu.

3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do cięcia prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

4. HILLART zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl ustawy: - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy: - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )

5. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez HILLART, które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie, lub przelewem w przypadku firm, które uzyskały w HILLART kredyt kupiecki.

§2. Ceny

1. Ceny wynikajaące z procesu kalkulacji w CutNet są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

2. Klienci, którzy poddali się procedurze rejestracyjnej otrzymają status partnera i ceny partnerskie.

3. HILLART zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.

§3. Realizaca zamówień

1. Zamówienie złożone w CutNet składa się z jednego zlecenia na pozycję z Oferty CutNet.

2. Plik komputerowy niezbędny do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w ofercie.

3. Zlecenie zawierające plik uszkodzony lub zawirusowany jest wstrzymywane do czasu wyjaśnienia z Klientem warunków realizacji tego zlecenia.

§4. Odpowiedzialność za jakość

1. Prace nadesłane w formie elektronicznej wykonywane są w postaci w jakiej zostały dostarczone. HILLART nie ma obowiązku wprowadzania poprawek modyfikacji itp.

2. HILLART nie odpowiada za rozbieżności w stosunku do oryginału. Wzorcem kolorów może być tylko opis kolorów podany na podstawie wzorników kolorystycznych akceptowanych i stosowanych przez HILLART.

3. HILLART nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego (niezgodnego ze specyfikacją techniczną podaną w Ofercie CutNet i zaleceniami HILLART dotyczącymi przygotowania prac) przygotowania pliku komputerowego przez Klienta.

4. HILLART nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z wadliwego działania sterowników i oprogramowania Klienta. Ze swej strony dokłada jednak wszelkich starań aby uchronić Klientów od tego typu kłopotów przez wskazanie prawidłowego postępowania przy przygotowaniu zleceń do realizacji.

§5. Terminy realizacji i dostaw zamówień

1. Terminy podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) HILLART może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

3. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony HILLART w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria, brak materiału). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożeniu zamówienia.

4. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie.

§6. Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta

1. Plik dostarczony do HILLART drogą internetową firma zobowiązuje się skasować po odbiorze zlecenia chyba, że Klient wyrazi pisemnie inną wolę.

§7. Płatności

1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w CutNet jest płatność gotówką przy odbiorze wykonanego zlecenia w siedzibie Firmy HILLART lub kurierowi przy odbiorze przesyłki.

2. Klienci detaliczni, oraz Klienci którzy nie przesłali do HILLART kopii dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (tj. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzenie nadania NIP, REGON) są zobowiązani do regulowania płatności w formie przedpłaty.

4. Klienci mogą ubiegać się o odroczone płatności w wysokości maksymalnej 1845,00 zł PLN brutto z terminem płatności 14 dni. W celu uzyskania kredytu należy wypełnić Wniosek kredytowy oraz przesłać go na adres HILLART Hanna Kaleja, 60-811 Poznań, ul. Bukowska 32/1a, wraz z wymienionymi w nim załącznikami. Niekompletnie wypełnione wnioski lub wnioski bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

5. Odroczone płatności przysługują jedynie Klientom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec HILLART. W przypadku opóźnienia płatności większej od 7 dni, Klient traci prawo do kredytu kupieckiego i może być obsługiwany przez HILLART wyłącznie w trybie płatności gotówką przy odbiorze pracy. Przywrócenie kredytu kupieckiego leży w gestii HILLART i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie HILLART przez Bank.

6. HILLART dokumentuje sprzedaż:
• fakturą - w przypadku podmiotów gospodarczych,
• fakturą konsumencką - w przypadku podmiotów gospodarczych odbierających towar przez kuriera, które nie dostarczyły Upoważnienia VAT do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy lub w przypadku Klientów nie prowadzących działalności gospodarczej.

§8. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie HILLART. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnego protokołu Należy również dostarczyć całość reklamowanej pozycji zamówienia na adres HILLART. Termin 14 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi.
  STRONA GŁÓWNA

PODPOWIEDZI
- regulamin współpracy
- jak przygotować plik
- znane problemy
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> pytania ? ----->
  REJESTRACJA
kontakt
   
CutNet v.200615 © HILLART 2021